ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 เม.ย. 60 ถึง 10 เม.ย. 60 ส่งโครงการปี 2560
เรียนคณะครู ผู้รับผิดชอบโครงการทุกโครงการ ท่านสามารถเขียนโครงการประจำปีการศึกษา 2560 ได้แล้ว
ให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการได้จากเว็บไซต์ของโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ
http://www.methang.ac.th
ส่งโครงการใหม่ได้ทางอีเมล์ : supakarn.5695@gmail.com
ให้ส่งก่อนวันที่ 10 เมษายน 2560
ดาวน์โหลดที่ : http://www.methang.ac.th ส่งที่ : supakarn.5695@gmail.com งานนโยบายและแผน
02 เม.ย. 60 ถึง 13 เม.ย. 60 ส่ง ปพ.5
ส่ง ปพ.5 ภายในวันที่ 13 เมษายน 2560
โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ
ห้องประชุม 2 โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ
02 เม.ย. 60 ถึง 20 เม.ย. 60 ส่ง SAR ครู
ดาวน์โหลด SAR ครูปี 2559  ได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน
www.methang.ac.th
เพื่อนำไปจัดทำรายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน
ให้ส่งรูปเล่มที่ประธานสายชั้น
ภายในวันที่ 20 เมษายน 2560
ดาวน์โหลดที่ : http://www.methang.ac.th ส่งที่ : ประธานสายชั้น งานประกันคุณภาพโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ
15 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ
17 มิ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองชั้น ป.1-ป.4
ภาคเช้า  ป.1 - ป2
ภาคบ่าย ป.3 - ป.4
18 มิ.ย. 60 ประชุมผู้ปกครองชั้น ป.5-6
ภาคเช้า ชั้น ป.5 - ป.6
11 พ.ย. 60 สอบวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์
12 ม.ค. 61 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ