โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
39 ถนนราษฎร์ดำเนิน  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 511215 , 054 - 511101
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
คุณธรรมนำความรู้ สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความพอเพียง

ปรัชญา
ปัญญา หิ เสฎฐา

ผู้มีปัญญาเป็นผู้ประเสริฐสุด