โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
39 ถนนราษฎร์ดำเนิน  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 511215 , 054 - 511101
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ

  1. พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์
  2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการสื่อสารสามภาษา โดยใช้เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย
  3. พัฒนาคุณภาพนักเรียน ครู และบุคลากรสู่ประชาคมอาเซียน และนานาชาติ
  4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ
  5. จัดการเรียนรู้บูรณาการสู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  6. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

              

เป้าหมาย
เป้าประสงค์