ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
KMกลุ่มสาระฯภาษาไทย
ตัวแทนนักเรียนเข้าประกวดแข่งขันเล่านิทานพื้นบ้าน ภาคเหนือ ครั้งที่ 1
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561 นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานกรรมการตัดสินการประกวดเล่าตำนานหรือนิทานพื้นบ้านด้วยภาษาไทยถิ่น ภาคเหนือ  ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่