โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
39 ถนนราษฎร์ดำเนิน  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 511215 , 054 - 511101
KMกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
โรงเรียนสีเขียว
พิธีมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว
ต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ