โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
39 ถนนราษฎร์ดำเนิน  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 511215 , 054 - 511101
KMกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
เด็กชายประณต จันทรานิมิตร เข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ เพิ่มพูลประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2560 ประจำปี พ.ศ.2560