ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
KMกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
เด็กชายประณต จันทรานิมิตร เข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ เพิ่มพูลประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา 
ระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2560 ประจำปี พ.ศ.2560