โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
39 ถนนราษฎร์ดำเนิน  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 511215 , 054 - 511101
KMกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
ค่ายวิทย์สสวท.3
ภาพบรรยากาศโครงการเข้าค่ายพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สสวท.
ณ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) จังหวัดแพร่ (3/4)