โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
39 ถนนราษฎร์ดำเนิน  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 511215 , 054 - 511101
KMกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
KMกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ สสวท. 
ณ โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ (1)