ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
KMกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
KMกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการครูวิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สำหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ สสวท. 
ณ โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ (2)