โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
39 ถนนราษฎร์ดำเนิน  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 511215 , 054 - 511101
KMกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
KMกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน" (1)
ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์