ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
KMกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
KMกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาทักษะกระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน" (2)
ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์