โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
39 ถนนราษฎร์ดำเนิน  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 511215 , 054 - 511101
KMกลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
กิจกรรมนำเสนอผลงานรายวิชา IS

กิจกรรมนำเสนอผลงานรายวิชา IS
"เวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ"
๒๒ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙