โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
39 ถนนราษฎร์ดำเนิน  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 511215 , 054 - 511101
KMกลุ่มสาระฯศิลปะฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะฯ
ฟ้อนเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฏร์นุกูล)
30 มีนาคม 2560