ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
KMกลุ่มสาระฯศิลปะฯ
กลุ่มสาระฯศิลปะฯ
ฟ้อนเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฏร์นุกูล)
30 มีนาคม 2560