โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
39 ถนนราษฎร์ดำเนิน  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 511215 , 054 - 511101
KMกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้คะแนน 100 คะแนน