โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
39 ถนนราษฎร์ดำเนิน  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 511215 , 054 - 511101
โครงการห้องเรียนวิทย์-คณิต
โครงการห้องห้องพิเศษ
  ขอแสดงยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  การสอบแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ พิชิตเหรียญทอง