ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนภาษาจีน
ห้องเรียนภาษาจีน

กิจกรรมวันตรุษจีน

จุดประสงค์
  • เรียนรู้ที่มาและความสำคัญของวันตรุษจีน
  • เรียนรู้วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของคนจีน