โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
39 ถนนราษฎร์ดำเนิน  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 511215 , 054 - 511101
KMอนุบาล
KMอนุบาล(ห้องเรียนปกติ)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1/2560
วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2560