ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งโรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบภารกิจตามขอบข่ายการบริหาร และจัดการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 979.69 KB 43
งานประกันคุณภาพ
ตัวอย่าง SAR 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 615 KB 176
SAR. 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 612 KB 188
งานนโยบายและแผน
แผนปฏิบัติการและโครงการ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 78
แผนปฏิบัติการและโครงการ ระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 122
แผนปฏิบัติการและโครงการ ประจำปีการศึกษา 2562 190
แบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 31.76 KB 274
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 88.86 KB 222
บันทึกข้อความการรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 225
ปกการเขียนรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 238
งานนิเทศและติดตามผล
ID plan 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 161.81 KB 381
SARโรงเรียนปี2559
9.ประกาศกระทรวงและคณะกรรมการตรวจสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.18 KB 168
7.บันทึกการให้ความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.76 KB 173
งานบริหารงบประมาณ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนสิงหาคม2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.17 KB 0
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนกรกฎาคม2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.9 KB 52
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนมิถุนายน2563) RAR Archive ขนาดไฟล์ 327.45 KB 87
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนพฤษภาคม2563) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.3 MB 84
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนเมษายน2563) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.72 MB 51
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนมีนาคม2563) RAR Archive ขนาดไฟล์ 263.03 KB 80
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนกุมภาพันธ์2563) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.99 MB 66
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนมกราคม2563) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.01 MB 73
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนธันวาคม2562) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.01 MB 73
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนพฤศจิกายน2562) RAR Archive ขนาดไฟล์ 207.3 KB 72
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม2562) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.16 MB 75
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนกันยายน2562) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.63 MB 66
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนสิงหาคม2562) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.53 MB 82
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 881.84 KB 69
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนกรกฎาคมคม2562) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.22 MB 80
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนมิถุนายน2562) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.15 KB 80
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนพฤษภาคม2562) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.09 MB 73
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนเมษายน2562) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.07 KB 86
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนมีนาคม 2562)" RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.39 MB 72
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนกุมภาพันธ์ 2562)" RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.54 MB 79
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนมกราคม 2562)" RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.3 MB 78
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนธันวาคม 2561)" RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.31 MB 75
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนพฤศจิกายน 2561)" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 129