ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานประกันคุณภาพ
ตัวอย่าง SAR 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 615 KB 43
SAR. 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 612 KB 35
งานนโยบายและแผน
แบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 31.76 KB 104
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 88.86 KB 84
บันทึกข้อความการรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 106
ปกการเขียนรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 115
งานนิเทศและติดตามผล
ID plan 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 161.81 KB 133
SARโรงเรียนปี2559
9.ประกาศกระทรวงและคณะกรรมการตรวจสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.18 KB 79
7.บันทึกการให้ความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.76 KB 83
งานบริหารงบประมาณ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนพฤศจิกายน 2561)" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 44