โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
39 ถนนราษฎร์ดำเนิน  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 511215 , 054 - 511101
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายธีระวิทย์ ภิญโญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : กศ.ม.การบริหารการศึกษา
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0819517929
อีเมล์ : DADSATANG@gmail.com
ที่อยู่ :
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2516 มัธยมศึกษาปีที่ 3 (มศ.3) โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่
2519 ปกศ. วิทยาลัยครูอุดตรดิตถ์
2522 พม. ศึกษาด้วยตนเอง
2528 ปริญญาตรี (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทันธรรมาธิราช
2542 การศึกษามหาบัณฑิต (ก.ศ.ม.) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2520-2521 โรงเรียนดอนแก้ววิทยาคาร ต.สะเอียบ อ.สอง ครุ 1
2522-2537 โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว ต.เตาปูน อ.สอง ครู 2 ระดับ 1-ครู 2 ระดับ 6
2538-2545 โรงเรียนบ้านแม่พร้าว ต.สะเอียบ อ.สอง ครูใหญ่ ระดับ 6 - อาจารย์ใหญ่ ระดับ 6 - ผู้อำนวยการโรงเรียน ระดับ 8
2546-2556 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ อ.สอง ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ-ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
257-ปัจจุบัน โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รางวัลการประเมินผลการดำเนินงานระดับดีเด่น "สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประจำปี2557"
2 เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
3 ข้าราชการดีเด่น ประจำปี2559