โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
39 ถนนราษฎร์ดำเนิน  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 511215 , 054 - 511101
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวชุมพร ลือราช
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0979205136
อีเมล์ : chump.601@gmail.com
ที่อยู่ :
316/1 ถนนเจริญเมือง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ.2554 ปริญญาโท ค.ม. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สาขา หลักสูตรและการสอน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
07.40 - 17.00 น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ครูผู้สอน สาระวิทยาศาสตร์ชั้น ป.4 และงานมอบหมายหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
07.40 - 17.00 น โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ครูผู้สอน สาระวิทยาศาสตร์ชั้น ป.4 และงานมอบหมายหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ