กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวประภาพร มะละสาร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา :
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0861873958
อีเมล์ :
ที่อยู่ :
65 ม.7 ต.กาญจนา อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล