ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาววิภาพรรณ ประกอบการ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 0894332886
อีเมล์ : wipapan23@gmail.com
ที่อยู่ :
160 ม.6 ต.นาจักร อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) เอกภาษาไทย โทภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล