ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพลเอก สายยืด
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงลลิตภัทร จั่นเทศ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนคนที่ 1
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกุลนัท สุขสวัสดิ์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนคนที่ 2
ระดับชั้น : ป.6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงดลพร สายปัญญา
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปุญญาดา อาชาเวธน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอภิโชค เรือนคำ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/7
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกวินธิดา หวังสืบ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนวรัตน์ เขื่อนสอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายวงศกร แก้ววิเชียร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพิชญาภา สาใจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชนกวนันท์ เลิศศิลากุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5/5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัญญาณัฐ พานพบ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปราณัสมา ฉลอม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัชชา นุศล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฏฐวิตรา ธรรมรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชุติมา วิโจทุด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5/6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณฤดี พรรณสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/7
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวิลาวัณย์ พรหมวัง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5/6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายยศกร สายพาน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุวิชญา ชื่นดี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/7
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงประภาวดี กองจักร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/7
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศิวปรียา ยอดศรีเมือง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5/6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฐิตาพร ใจรัด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5/6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัณณิตา กองกูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกรรวี ยะกะจาย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธัญรดี ยุทธยง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภัณฑิรา เชื้อเขียว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายบุญญกิจ สมนาศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจริยาภรณ์ โสภารัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการเลขานุการ
ระดับชั้น : ป.6/1