ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอิทธิกร ญาณบุตร
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.5/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปรีชญา แก้ววิเศษ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ป.5/4
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเวโรนิกา โบบูล่า
ตำแหน่ง : คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ป.5/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุพิชญา ศรีธนะ
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ เหมืองหม้อ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธัญพิชชา ผูกจิตร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัชชา คงนภา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธวัลรัตน์ ไชยธรรม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพีรวิชญ์ ปัญญาใจ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5/6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภูเมศ อุ่นอมรชัยกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5/6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสิทธิภัทร ตักเตือน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5/6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญองอัญธิสา บัวบาน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5/6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัญญาณัฐ เหมืองจา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5/6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐนิชา เขียวสลับ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5/2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนันทรัตน์ ธิราช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5/2