ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ความเป็นมาเกี่ยวกับประวัติโรงเรียนวัดเมธังกราวาสนั้นมีสภาพการที่สืบต่อเนื่องกันมาหลายขั้นตอน โดยเริ่มต้นจากการเป็นโรงเรียนประชาบาลตั้งอยู่ในบริเวณวัดเมธังกราวาส (วัดน้ำคือ) โดยพระมหาเมธังกร เจ้าอาวาสวัดเมธังกราวาสและเจ้าคณะจังหวัดแพร่ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2477 ให้พระจำพรรษาอยู่ในวัด เป็นผู้สอน   ต่อมา พ.ศ. 2478 อำเภอเมืองแพร่รับเข้าเป็นโรงเรียนของทางราชการ ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบล ในเวียง 4 (วัดน้ำคือ) พ.ศ. 2480 โอนไปสังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่ ท่านเจ้าคุณพระมหาเมธังกรได้มอบที่ดินให้ 1 ไร่ 11 ตารางวา สร้างอาคารเรียนขึ้น 1 หลัง ชื่อว่า โรงเรียนเทศบาล 2 วัดน้ำคือ (ขณะนี้เป็นที่ทำการชุมชนน้ำคือ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่) ต่อมาได้โอนไปสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ. 2484

           พ.ศ. 2496 อาคารหลังเก่าชำรุด ชาวบ้านน้ำคือจึงได้ร่วมกันรื้อถอนแล้วสร้างอาคารหลังใหม่ 2 ชั้น 10 ห้องเรียน ค่าก่อสร้าง 81,300 
บาท  ให้ชื่อว่า อาคารเมธังกราวาส (ปัจจุบัน ได้รื้อถอนไปแล้ว) ทำพิธีเปิดป้ายนามโรงเรียนว่า โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2498  ตั้งแต่นั้นมาก็ได้รับการปรับปรุง พัฒนาด้านการเรียนการสอน ทำให้จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นตลอดมา

          พ.ศ. 2501 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน สร้าง

อาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน และอาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน งบประมาณ 98,000 บาท ให้ชื่อว่า อาคารเมธังกร ปัจจุบันใช้เป็นที่ปฏิบัติงานของศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมืองแพร่ และที่ทำการชุมชนน้ำคือ

        พ.ศ. 2505 อาจารรัตน์  พนมขวัญ พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษา ได้ร่วมกับผู้ปกครองนักเรียน     ซื้อที่ดินขยายไปทางทิศตะวันออก 1 งาน 65 ตารางวา เป็นเงิน 25,000.00 บาท และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 017 กรมสามัญศึกษา 1 หลัง จำนวน 4 ห้องเรียน ใต้ถุนสูงอีก 1 หลัง งบประมาณ 150,000.00 บาท ให้ชื่อว่า อาคารรัตน์ราษฎร์นุกูล เป็นอาคารเรียนหลังที่ 3  ต่อมาผู้ปกครองได้บริจาคเงินเพิ่มเติมกั้นห้องเรียนชั้นล่างของอาคาร รวม 3 ห้องเรียน ปัจจุบันใช้เป็นอาคารของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่

          พ.ศ. 2508 อาจารย์รัตน์  พนมขวัญ และคณะกรรมการศึกษาได้ติดต่อของบประมาณซื้อที่ดิน 7 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา (ถนนราษฎร์ดำเนิน) เป็นเงิน 250,000.00 บาท  สร้างอาคารแบบ 004 กรมสามัญศึกษาอีก 1 หลัง งบประมาณ 330,000.00 บาท  ให้ชื่อว่า อาคารรัฐอนุกูลและสร้างโรงฝึกงานแบบ 313 กรมสามัญศึกษา จำนวน 1 หลัง จึงได้ย้ายชั้นเรียนประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-7)  มาเรียนในอาคารและที่ดินที่ซื้อใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2509 เป็นต้นมา

พ.ศ. 2509 ได้รับงบประมาณจัดซื้อที่ดินพร้อมทั้งบ้านพักครู 1 หลัง เนื้อที่ดิน 1 งาน 99 ตารางวา เป็นเงิน 200,000.00 บาท และซื้อที่ดินขยายไปทางทิศตะวันออก 1 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา  งบประมาณ 155,000.00 บาท  สร้างโรงฝึกงานแบบ 313 A กรมสามัญศึกษา  งบประมาณ 90,000.00 บาท  สร้างอาคารรัฐอนุกูล 2 อีก 1 หลัง 8 ห้องเรียน งบประมาณ 360,000.00 บาท

          พ.ศ. 2513 ได้งบประมาณสร้างห้องประชุม เป็นเงิน 200,000.00 บาท  สร้างบ้านพักครูแบบ

กรมสามัญศึกษา 1 หลัง งบประมาณ 25,000.00 บาท

          พ.ศ. 2514 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 004 กรมสามัญศึกษาอีก 1 หลัง 8 ห้องเรียน

ชื่อ อาคารรัฐอนุกูล 3 งบประมาณ 400,000.00 บาท

          ปีการศึกษา 2520 โรงเรียนได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอนได้ประมาณ 1 ปี ก็เกิดปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรและงบประมาณ จึงได้โอนไปฝากเรียนที่โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ และโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ แล้วจัดการเรียนชั้นประถมตามเดิม เดือนมกราคม พ.ศ. 2524 โอนจากกรมสามัญศึกษา

ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

          พ.ศ. 2526 ได้งบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. 203-2526  จำนวนเงิน 300,000.00 บาท เสร็จวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2526 ใช้เป็นห้องสมุดของโรงเรียน และได้งบประมาณ

สร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 418 จำนวนเงิน 3,000,000.00 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2527 ทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน และเฉลิมฉลองเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527

          เดือนเมษายน พ.ศ. 2527 นายประกิจ  ผาทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษา ได้ร่วมใจกันสร้างรูปเหมือนพระมหาเมธังกร ผู้ก่อตั้งโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ เพื่อเป็นอนุสรณ์และที่ระลึกเนื่องในงานครบรอบ 50 ปี ทำพิธีพุทธาภิเษก เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527

          ปีการศึกษา 2530 คณะกรรมการ เจ้าอาวาสวัดเมธังกราวาส ศรัทธาชาวบ้านได้มอบเงิน จำนวน250,000.00 บาท ผู้ปกครองนักเรียนมอบ 50,000.00 บาท  ซื้อที่ดินติดด้านหลังโรงเรียนเพิ่มเติมให้อีก 1 ไร่ เพื่อเตรียมขอสร้างอาคารและย้ายหลังเก่ามารวมกัน

          ปีการศึกษา 2531 คณะกรรมการศึกษา ผู้ปกครอง ได้ร่วมกันบริจาคเงินและสิ่งของพัฒนาโรงเรียน  ซื้อที่ดินเพิ่มเติมเป็นเงิน 173,379.51 บาท

          ปีการศึกษา 2532 ได้รับเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น

18 ห้องเรียน 1 หลัง จำนวน 3,880,000.00 บาท  และปีการศึกณษา 2532 คณะกรรมการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันบริจาคเงินพัฒนาโรงเรียน จำนวน 237,011.00 บาท

          ปีงบประมาณ 2533 ได้รับเงินงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช. 602/26 จำนวน 2 หลัง 20 ที่นั่ง เป็นเงิน 249,500.00 บาท และสร้างอาคาร 3 ชั้น ที่ได้รับงบประมาณปี 2532 เสร็จเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2533 ย้ายนักเรียนชั้น ป.1-2 จากอาคารเก่ามาเรียนรวมกันที่อาคารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2534 ทำบุญเปิดป้ายเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534

          ได้รับการบริจาคจากครูเก่า ศิษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียน สร้างเรือนพยาบาล 1 หลัง  เป็นเงิน  506,787.00 บาท เพื่อสนับสนุนให้รัฐจัดการศึกษาและบริจาคเพื่อพัฒนาโรงเรียน เป็นเงิน 670,495.00 บาท รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 1,177,282.00 บาท

ปีงบประมาณ 2539 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/2528 ปี 2539 จำนวน 1 หลัง 12 ห้องเรียน งบประมาณ 4,149,000.00 บาท ทำสัญญาเมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2539 สร้างเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540

          พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้ วันที่

7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 โรงเรียนจึงโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษา สมาคมนักเรียนเก่าได้ประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2549 ตกลงซื้อที่ดินของนายประสิทธิ์  สีลอ เนื้อที่ดิน 3 งาน 95 ตารางวา ราคา 1.6 ล้านบาท 6/10 เพื่อสร้าง สระว่ายน้ำ ทำสัญญาสร้างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ราคา 2.5 ล้านบาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) สร้างอาคารสวัสดิการร้านค้าและอาคารรักษาการณ์ ราคา 1,200,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน)

ปีการศึกษา 2549 มูลนิธิซิเมนต์ไทย สร้างศาลารักการอ่าน (SCG Mobile Library) บริจาคเป็นเงิน 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้วน)

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กฏหมายแยกเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 มีผลบังคับใช้วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 โดยโรงเรียนวัดเมธังกราวาส แยกมาสังกัดสำนักงาน   เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

         ตลอดระยะเวลาจนถึงปัจจุบัน โรงเรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาทุกด้านให้เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอ  ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาตลอดเวลา ทำให้การเรียนมีความเจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์สายตาแก่ผู้พบเห็น เชื่อว่าโรงเรียนแห่งนี้คงจะเป็นที่     ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่กุลบุตร กุลธิดาของชาวแพร่ต่อไป