ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

              เดิมโรงเรียนตั้งอยู่ในบริเวณวัดเมธังกราวาส (วัดน้ำคือ) โดยพระมหาเมธังกร เจ้าอาวาสวัดเมธังกราวาสและเจ้าคณะจังหวัดแพร่ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21เมษายน พ.ศ.2477ให้พระจำพรรษาอยู่ในวัดเป็นผู้สอน พ.ศ.2478อำเภอเมืองแพร่รับเข้าเป็นโรงเรียนของทางราชการ ให้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบลในเวียง 4 (วัดน้ำคือ) พ.ศ.2480 โอนไปสังกัดสำนักงานเทศบาลเมืองแพร่พระมหาเมธังกรได้มอบที่ดินให้ 1 ไร่ 11 ตารางวา สร้างอาคารเรียนขึ้น 1 หลังให้ชื่อว่า โรงเรียนเทศบาล 2 วัดน้ำคือ (ขณะนี้เป็นที่ทำการชุมชนน้ำคือ และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่) ต่อมาได้โอนไปสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ในปี พ.ศ.2484
              พ.ศ.2496อาคารหลังเก่าชำรุดชาวบ้านน้ำคือจึงได้ร่วมกันรื้อถอนแล้วสร้างอาคารหลังใหม่2 ชั้น 10 ห้องเรียน ค่าก่อสร้าง 81,300 บาทให้ชื่อว่า “อาคารเมธังกราวาส” (ปัจจุบันได้รื้อถอนไปแล้ว) ทำพิธีเปิดป้ายนามโรงเรียนว่า “โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)” เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2498ตั้งแต่นั้นมาก็ได้รับการปรับปรุงด้านการเรียนการสอน จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นตลอดมา
              พ.ศ.2501 โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน สร้างอาคารเรียนชั้นเดียว 3 ห้องเรียน และอาคารเรียน 2 ชั้น 6 ห้องเรียน ค่าก่อสร้าง98,000บาท ให้ชื่อว่า “อาคารเมธังกร” ปัจจุบันใช้เป็นอาคารศูนย์เด็กเล็กเทศบาลเมืองแพร่ และที่ทำการชุมชนน้ำคือ
              พ.ศ.2505อาจารย์รัตน์  พนมขวัญ พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษาร่วมกับผู้ปกครองนักเรียนซื้อที่ดินขยายไปทางทิศตะวันออก 1 งาน 65 ตารางวาเป็นเงิน25,000บาท และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 017กรมสามัญศึกษา 1 หลังจำนวน 4 ห้องเรียนก่อสร้าง 150,000บาทให้ชื่อว่า “อาคารรัตน์ราษฎร์นุกูล” เป็นอาคารเรียนหลังที่ 3ต่อมาผู้ปกครองได้บริจาคเงินเพิ่มเติมกั้นห้องเรียนชั้นล่างของอาคาร รวม 3 ห้องเรียน ปัจจุบันใช้เป็นอาคารของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแพร่
              พ.ศ.2508อาจารย์รัตน์ พนมขวัญ และคณะกรรมการศึกษาได้ประสานงานของบประมาณจัดซื้อที่ดิน 7 ไร่ 2 งาน 76 ตารางวา อยู่ใกล้ถนนราษฎร์ดำเนิน จำนวน 250,000บาท  สร้างอาคารแบบ 004กรมสามัญศึกษา 1 หลัง งบประมาณก่อสร้าง 330,000บาทให้ชื่อว่า “อาคารรัฐอนุกูล” สร้างโรงฝึกงานแบบ 313 กรมสามัญศึกษาจำนวน 1 หลังและย้ายชั้นเรียนประถมศึกษาตอนปลาย (ป.5-7) มาเรียนในอาคารและที่ดินที่ซื้อใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2509 เป็นต้นมา
                พ.ศ.2509 ได้รับงบประมาณจัดซื้อที่ดินพร้อมทั้งบ้านพักครู 1 หลัง เนื้อที่ดิน 1 งาน 99 ตารางวา จำนวน 200,000 บาท และซื้อที่ดินขยาย ไปทางทิศตะวันออก 1 ไร่ 2 งาน 20 ตารางวา งบประมาณ 155,000 บาท สร้างโรงฝึกงานแบบ 313A กรมสามัญศึกษา ค่าก่อสร้าง 90,000 บาท สร้างอาคารรัฐอนุกูล 2 อีก 1 หลัง 8 ห้องเรียนค่าก่อสร้าง 360,000 บาท
              พ.ศ.2513ได้รับงบประมาณจัดสร้างห้องประชุม จำนวน 200,000บาทสร้างบ้านพักครู
แบบกรมสามัญศึกษา 1 หลังงบประมาณ 25,000บาท
              พ.ศ.2514ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ004กรมสามัญศึกษา 1หลัง 8 ห้องเรียน ชื่อ “อาคารรัฐอนุกูล 3” จำนวนเงิน 400,000บาท
            พ.ศ.2520 โรงเรียนได้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอนได้ประมาณ 1 ปี ก็เกิดปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรและงบประมาณ จึงได้โอนนักเรียนทั้งหมดให้โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่ และโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ แล้วจัดการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตามเดิม เดือนมกราคม พ.ศ.2524 โอนจากกรมสามัญศึกษา ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
              พ.ศ.2526ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. 203-2526จำนวน 300,000บาท เสร็จเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2526 ใช้เป็นห้องสมุดของโรงเรียน และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 418 จำนวน 3,000,000บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2527 ทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน และเฉลิมฉลองเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2527
              เดือนเมษายน พ.ศ.2527นายประกิจ  ผาทอง ศิษย์เก่าพร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษา
ได้ร่วมใจกันสร้างรูปเหมือนพระมหาเมธังกร ผู้ก่อตั้งโรงเรียน เพื่อเป็นอนุสรณ์เนื่องในงานครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งโรงเรียน ทำพิธีพุทธาภิเษก เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2527
              ปีการศึกษา 2530คณะกรรมการเจ้าอาวาสวัดเมธังกราวาสและคณะศรัทธา ได้มอบเงิน 250,000 บาท โดยผู้ปกครองนักเรียนสมทบอีก 50,000บาท จัดซื้อที่ดินติดด้านหลังโรงเรียนเพิ่มเติมให้อีก 1 ไร่ เพื่อเตรียมขอสร้างอาคารและย้ายนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 มาเรียนร่วมกัน
              ปีการศึกษา 2531คณะกรรมการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน บริจาคเงินเพื่อจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติม
เป็นเงิน 173,379.51 บาท
              ปีการศึกษา 2532ได้รับเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 2/28 ขนาด 3 ชั้น
18 ห้องเรียน 1 หลัง จำนวน 3,880,000บาทและคณะกรรมการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนบริจาคเงินพัฒนาโรงเรียน จำนวน 237,011บาท
              ปีงบประมาณ 2533ได้รับเงินงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช. 602/26 จำนวน 2 หลัง 20 ที่นั่ง จำนวน 249,500บาท และการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 2/28 ที่ได้รับงบประมาณปี 2532 เสร็จเมื่อวันที่  25 ธันวาคม พ.ศ.2533ย้ายนักเรียนชั้น ป.1-2จากโรงเรียนเดิมมาเรียนรวมกันที่อาคารใหม่ ตั้งแต่วันที่ 28มกราคม พ.ศ.2534 ทำบุญเปิดป้ายเมื่อวันที่3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2534
              ชมรมครูเก่า ศิษย์เก่าและผู้ปกครองนักเรียน ร่วมบริจาคสร้างเรือนพยาบาล 1หลังค่าก่อสร้าง506,787บาท และบริจาคทุนทรัพย์เพื่อพัฒนาโรงเรียน จำนวน 670,495บาท รวมเป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น 1,177,282บาท
              ปีการศึกษา 2534ได้งบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช. 602/26 จำนวน 10 ที่นั่ง 1 หลัง จำนวน 190,000บาท และผู้ปกครองนักเรียนบริจาคทุนทรัพย์พัฒนาโรงเรียน จำนวนเงิน 247,900บาทบริจาคโต๊ะนักเรียน 234 ชุดคิดเป็นมูลค่า 29,520 บาท
              ปีการศึกษา 2535คณะกรรมการศึกษาผู้ปกครองนักเรียนบริจาคทุนทรัพย์พัฒนาโรงเรียนลาดยางแอสฟัสส์เป็นเงิน 690,809.55 บาท
              ปีการศึกษา 2536คณะกรรมการศึกษาผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์พัฒนาโรงเรียน เป็นเงิน 430,350.54 บาท
              ปีการศึกษา 2537คณะกรรมการศึกษาผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์พัฒนาโรงเรียน เป็นเงิน 299,001.25 บาท
              ปีการศึกษา 2538คณะกรรมการศึกษาผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์พัฒนาโรงเรียน เป็นเงิน 387,563.98 บาท
              ปีงบประมาณ 2539 ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/2528 ขนาด 12 ห้องเรียน จำนวน 4,149,000บาท 
              ปีการศึกษา 2539คณะกรรมการศึกษาผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์พัฒนาโรงเรียน เป็นเงิน 468,440บาท
              ปีการศึกษา 2540คณะกรรมการศึกษาผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์พัฒนาโรงเรียน เป็นเงิน 545,800บาท
              ปีการศึกษา 2541คณะกรรมการศึกษาผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์พัฒนาโรงเรียน เป็นเงิน 602,100บาท
              ปีการศึกษา 2542คณะกรรมการศึกษาผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์พัฒนาโรงเรียน เป็นเงิน 571,900บาท
              ปีการศึกษา 2543คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์พัฒนาโรงเรียน เป็นเงิน 550,700บาท
              ปีการศึกษา 2544คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์พัฒนาโรงเรียน เป็นเงิน 665,184บาท
              ปีการศึกษา 2545คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์พัฒนาโรงเรียน เป็นเงิน 202,500บาท
              ปีการศึกษา 2546คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์พัฒนาโรงเรียน เป็นเงิน 560,100บาท
              พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีผลบังคับใช้ วันที่
7 กรกฎาคม พ.ศ.2546โรงเรียนจึงโอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
              ปีการศึกษา 2547คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
ได้ร่วมกันระดมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 437,500บาท
              ปีการศึกษา 2548 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
ได้ร่วมกันระดมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 301,599บาท
              คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมนักเรียนเก่าได้ประชุมร่วมกัน เมื่อวันที่
9 มกราคม พ.ศ.2549 จัดซื้อที่ดินของนายประสิทธิ์  สีลอ เนื้อที่ดิน 3 งาน 95 ตารางวาราคา1.6 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างสระว่ายน้ำทำสัญญาสร้างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2549 ราคา 2.5ล้านบาท (สองล้าน
ห้าแสนบาทถ้วน) สร้างอาคารสวัสดิการร้านค้าและอาคารรักษาการณ์ ราคา 1,200,000บาท (หนึ่งล้าน
สองแสนบาทถ้วน)
              ปีการศึกษา 2549 มูลนิธิซิเมนต์ไทย สร้างศาลารักการอ่าน (SCG Mobile Library)
ค่าก่อสร้าง 300,000บาท (สามแสนบาทถ้วน)ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนได้ร่วมกันระดมทรัพย์
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 436,100บาท
              ปีการศึกษา2551คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน ได้ร่วมกันระดมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 4,860,673บาท (สี่ล้านแปดแสนหกหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)
              ปีการศึกษา2552คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
ได้ร่วมกันระดมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 4,860,673บาท (สี่ล้านแปดแสนหกหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน)
              ปีการศึกษา 2552สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ยกระดับให้เป็นโรงเรียนชั้นนำที่มีความพร้อมสู่โรงเรียนดี มีมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)
              ปีการศึกษา2553คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
ได้ร่วมกันระดมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นเงิน 743,000บาท
              ปีการศึกษา 2553ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program)ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553กฎหมายแยกเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2553 มีผลบังคับใช้วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2553
โดยโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) แยกมาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
              ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Mutual Cooperation) MOC กับมหาวิทยาลัย Sains(Centre For Instructional Technology and Multimedia UniversitiSains Malaysia) และโรงเรียนประถมศึกษาแห่งชาติมินเดนไฮท์ รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซีย (SK Minden Height Penang, Malaysia) ซึ่งเป็นโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย Sainsโดยมีสักขีพยานคืออธิบดีการศึกษารัฐปีนัง ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนประเทศมาเลเซีย ในวันจันทร์ ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2554
เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
              ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สำนักงานคระกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBEC AWARDS ประเภทสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ด้านวิชาการ เหรียญทองชนะเลิศ ระดับประเทศ
              ปีการศึกษา 2555 ได้รับรางวัลชนะเลิศ เมืองแพร่น่าอยู่ หมู่เฮาฮักความสะอาด กลุ่มเป้าหมายสถานศึกษา
              ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
              ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนและนักเรียนได้รับรางวัลดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม จากธนาคารออมสินร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            ปีการศึกษา 2557โรงเรียนได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน จากกระทรวงวัฒนธรรม
              ปีการศึกษา 2558 ได้รับอนุมัติให้เปิดห้องเรียนระดับปฐมวัย โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            ปีการศึกษา 2558  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ สปช 2/28 ปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น 18 ห้องเรียน งบประมาณ 10,297,200 บาท
               ปีการศึกษา 2558ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบ นักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 3 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
              ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนรับโล่รางวัลเกียรติยศ Phrae1: Model        
              ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนรับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARD ระดับดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการประเภทโครงการสาขาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
              ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนรับโล่รางวัล เสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ สถานศึกษาป้องกันยาเสพติด ดีเด่น
              ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนรับโล่รางวัล สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข กระทรวงศึกษาธิการ
              ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนรับโล่รางวัลโรงเรียนต้นแบบตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC QA) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
              ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนรับรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
              ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนรับรางวัลเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนสีเขียว และรางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดพลังงานการใช้ไฟฟ้า จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
              ปีการศึกษา 2559 รับรางวัลดีเด่น ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ ด้วยการยกระดับคุณภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่  เขต 1
              ปีการศึกษา 2560 รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนคุณภาพ (ขนาดใหญ่) จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
              ปีการศึกษา 2560 ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2560 ประเภทสถานศึกษาประถมศึกษาขนาดใหญ่ ระดับทองแดง จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
              ปีการศึกษา 2561 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2561 ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 25 กันยายน 2561
              ปีการศึกษา 2561 ได้รับประกาศเกียรติคุณห้องเรียนคุณภาพและโรงเรียนคุณภาพต้นแบบจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
              ปีการศึกษา 2562 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับดีเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
              ปีการศึกษา 2562 ได้รับอนุมัติจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ให้เปิดห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้องเรียน
              ปีการศึกษา 2562 ได้รับรางวัล พระพฤหัสบดี ประเภทหน่วยงาน ระดับจังหวัด
    ปีการศึกษา 2562 ได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปี 2562 ระดับภูมิภาค
            โรงเรียนได้รับรางวัลรางวัลสถานศึกษาพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ จำนวน 4 ครั้ง

  1. ปีการศึกษา 2525
  2. ปีการศึกษา 2527
  3. ปีการศึกษา 2535
  4. ปีการศึกษา 2549

              รางวัลนักเรียนพระราชทาน จำนวน 21 ครั้ง