กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมพงษ์ เรียนไธสง

นางระเบียบ อุตศรี

นางสาวปุญญาภา บุญอัครภาศรี

นายนิพนธ์ วงษ์ญาติ