ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมพงษ์ เรียนไธสง

นางระเบียบ อุตศรี

นางสาวปุญญาภา บุญอัครภาศรี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นายนิพนธ์ วงษ์ญาติ