โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
39 ถนนราษฎร์ดำเนิน  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 511215 , 054 - 511101
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสมพงษ์ เรียนไธสง

นางระเบียบ อุตศรี

นางสาวปุญญาภา บุญอัครภาศรี

นายนิพนธ์ วงษ์ญาติ