ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุรีรัตน์ ธรรมสรางกูร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบุญจันทร์ เสาร์แดน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางจุฑามาศ ศรีวิลัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวจารุอำภา วงศ์มณี
ครูเชียวชาญพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางวาสนา เดชธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางประทุม ปัพรังษี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางพรพิมล กิตติพีรเดช
ครูชำนาญการพิเศษ

เกศศินี ทาระเนตร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

อินทุภา อินดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวศุภักษณา วงศ์ศิริ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปิยนันท์ คุณาคำ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวณัฏฐากร สืบจากถิ่น
ครูอัตราจ้าง