โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
39 ถนนราษฎร์ดำเนิน  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 511215 , 054 - 511101
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุรีรัตน์ ธรรมสรางกูร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจรัสศรี ขำมณี
ครู คศ.3

นางสาวสุจิตรา รัตนากรไพบูลย์
ครู คศ.3

นางบุญจันทร์ เสาร์แดน
ครู คศ.3

นางปราณีต ภาคธูป
ครู คศ.3

นางสีดา ชุ่มเชื้อ
ครู คศ.3

นางคมขำ รัตนประทีป
ครู คศ.3

นางจุฑามาศ ศรีวิลัย
ครู คศ.3

นางวาสนา หงษ์ห้า
ครู คศ.3

นางไพลิน ดอกเข็ม
ครู คศ.3

นางสาวสาวิตรี วงศ์วาร
ครู คศ.3

นางพีรุดา ถิ่นหลวง
ครู คศ.3

นางสาววิภาพรรณ ประกอบการ
ครู คศ.1

นางสาวปรางค์ฉัตร กาศวิบูลย์