ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุรีรัตน์ ธรรมสรางกูร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจรัสศรี ขำมณี
ครู คศ.3

นางบุญจันทร์ เสาร์แดน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางปราณีต ภาคธูป
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางสีดา ชุ่มเชื้อ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางคมขำ รัตนประทีป
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางจุฑามาศ ศรีวิลัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางวาสนา หงษ์ห้า
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางไพลิน ดอกเข็ม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/0

นางสาวสาวิตรี วงศ์วาร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางพีรุดา ถิ่นหลวง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางสาววิภาพรรณ ประกอบการ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางสาวปรางค์ฉัตร กาศวิบูลย์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6