กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุรีรัตน์ ธรรมสรางกูร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจรัสศรี ขำมณี
ครู คศ.3

นางสาวสุจิตรา รัตนากรไพบูลย์
ครู คศ.3

นางบุญจันทร์ เสาร์แดน
ครู คศ.3

นางปราณีต ภาคธูป
ครู คศ.3

นางสีดา ชุ่มเชื้อ
ครู คศ.3

นางคมขำ รัตนประทีป
ครู คศ.3

นางจุฑามาศ ศรีวิลัย
ครู คศ.3

นางวาสนา หงษ์ห้า
ครู คศ.3

นางไพลิน ดอกเข็ม
ครู คศ.3

นางสาวสาวิตรี วงศ์วาร
ครู คศ.3

นางพีรุดา ถิ่นหลวง
ครู คศ.3

นางสาววิภาพรรณ ประกอบการ
ครู คศ.1

นางสาวปรางค์ฉัตร กาศวิบูลย์