ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุรีรัตน์ ธรรมสรางกูร
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบุญจันทร์ เสาร์แดน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางจุฑามาศ ศรีวิลัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

จารุอำภา วงศ์มณี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางวาสนา เดชธรรม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

ประทุม ปัพรังษี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

เกศศินี ทาระเนตร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

อินทุภา อินดี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5

สิริลักษณ์ แสนวงค์ตัน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4