ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

เป้าประสงค์/เป้าหมาย

   1.ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สู่การพัฒาที่ยั่งยืน
 
   2.พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 
   3.พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ
ปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข

   1.โรงเรียนมีนวัตกรรมบริหารจัดการศึกษา ใช้ระบบ ICT พัฒนาองค์กรอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
   2. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มีการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษา  และสามารถระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา จากทุกภาคส่วน
   3.โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ มีสุขภาวะที่ดี  มีจิตอาสา อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   4.โรงเรียนเป็นสถานศึกษาปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข

   4.พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์
   5.จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมผู้เรียนผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อการสื่อสารสามภาษา
   6.ส่งเสริมนักเรียน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
   7.ส่งเสริมครูและบุคลากร สร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้สื่อการเรียนการสอน  การวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการขับเคลื่อนการศึกษาพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

   5.นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ และอยู่ร่วมกับสังคมโลกอย่างเป็นสุข
   6.นักเรียนใช้สื่อและเทคโนโลยี มีทักษะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่นและมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
   7.ครูมีจรรยาบรรณ มีสมรรถนะ พัฒนาตนเอง ใช้สื่อการเรียนการสอน การวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
   8. นักเรียนมีทักษะการคิด ประดิษฐ์ผลงาน นวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ ใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

   8. น้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้สู่การพัฒนา บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

   9.ครูจัดการเรียนรู้บูรณาการ กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   10.น้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้สู่การพัฒนา

   9.พัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม  ทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อเทคโนโลยี และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

   11.นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับประเทศ มีผลการประกวดแข่งขันในเวทีแข่งขันต่างๆอย่างสม่ำเสมอ มีทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21