กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรำเพียร ขันแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวชุมพร ลือราช
ครู คศ.3

นางจีรวัลย์ วรรณสอน
ครู คศ.3

นางนิพร ฟ้าเลื่อน
ครู คศ.3

นางสาวมลชยา กาศอินตา
ครู คศ.3

นางศรีสกุล วิหก

นายชัยนาท กันทาแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวจิรารัตน์ ปันแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวพรรณทิพา เทียมตา
ครูผู้ช่วย

นายอำพล แก้ววิเชียร
ครูจ้างสอน

นายวรากรณ์ ดวงใน
ครูจ้างสอน