ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวิชัด บางศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรำเพียร ขันแก้ว
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายณัฐนนท์ ภู่แดง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางนิพร ฟ้าเลื่อน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวมลชยา กาศอินตา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวณัฐสุดา ฟุ่นเต่ย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางศรีสกุล วิหก
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

รติรัตน์ บุญดา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวจิรารัตน์ ปันแก้ว
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพรรณทิพา เทียมตา
ครู

อโรชา ชะม้าย
ครูอัตราจ้าง

นวลสิริ แสงธง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

ชูชัย ปาคา
ครูอัตราจ้าง