โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
39 ถนนราษฎร์ดำเนิน  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 511215 , 054 - 511101
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรำเพียร ขันแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวชุมพร ลือราช
ครู คศ.3

นางจีรวัลย์ วรรณสอน
ครู คศ.3

นางนิพร ฟ้าเลื่อน
ครู คศ.3

นางสาวมลชยา กาศอินตา
ครู คศ.3

นางศรีสกุล วิหก

นายชัยนาท กันทาแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวจิรารัตน์ ปันแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวพรรณทิพา เทียมตา
ครูผู้ช่วย

นายอำพล แก้ววิเชียร
ครูจ้างสอน

นายวรากรณ์ ดวงใน
ครูจ้างสอน