ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวิชัด บางศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนิพร ฟ้าเลื่อน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวมลชยา กาศอินตา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางศรีสกุล วิหก
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางรำเพียร ขันแก้ว
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นายณัฐนนท์ ภู่แดง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวจิรารัตน์ ปันแก้ว
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวรติรัตน์ บุญดา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวพรรณทิพา เทียมตา
ครู

นางสาวณัฐสุดา ฟุ่นเต่ย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นวลสิริ แสงธง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นายชูชัย ปาคา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3