ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางรำเพียร ขันแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางนิพร ฟ้าเลื่อน
ครู คศ.3

นางสาวมลชยา กาศอินตา
ครู คศ.3

นางศรีสกุล วิหก

นายชัยนาท กันทาแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวจิรารัตน์ ปันแก้ว
ครู คศ.1

นางสาวพรรณทิพา เทียมตา
ครูผู้ช่วย

นายอำพล แก้ววิเชียร
ครูจ้างสอน