ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป

         โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)  ตั้งอยู่เลขที่ 39  ถนนราษฎร์ดำเนินตำบลในเวียง

อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่  54000
          โทรศัพท์ 0 5451 1215   0 5451 1101
          โทรสาร  0 5453 3514
          E-mail  : Methang@hotmail.com websitehttp://www.methang.ac.th
          1.2 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
          1.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
          1.4 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6