ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางมุยรีย์ อัฐวงศ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7

นางวันรุณี อนุกูล

นางบุญจันทร์ เสาร์แดน

นางนัทธียา ตันไชย
ครู คศ.3

นางลำดวน สาสูงเนิน

นางไพรวัลย์ ชาญชัยวีระพันธุ์
ครู คศ.3

นางสาวนฤมล กันทะหงษ์
ครู คศ.2

นางสาวมลชยา กาศอินตา
ครู คศ.3

นางสาวจิรารัตน์ ปันแก้ว

นางวาสนา หงษ์ห้า
ครู คศ.3

นางศิริพร สันคม
ครู คศ.3

นายชัยนาท กันทาแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุภมาส เรือนไชย

นางรำเพียร ขันแก้ว

นางสุรีรัตน์ ธรรมสรางกูล

นายณรงค์ ด่านตระกูล

นายวิชัด บางศรี

นานยศิริวัฒน์ แสงศิริ