คณะผู้บริหาร

นางวิมลรัตน์ เทพอำนวย
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

นางมุยรีย์ อัฐวงศ์

นางนงลักษณ์ เอนกนนท์

นายศุภการณ์ สว่างเมืองวรกุล

นางสาวสุจิตรา รัตนากรไพบูลย์

นางกาญจนา หลิมภาพันธ์

นางสุรีรัตน์ ธรรมสรางกูล

นางสาวสุภมาส เรือนไชย

นางรำเพียร ขันแก้ว

นางวันรุณี อนุกูล

นายคฑาวุธ ฟ้าเลื่อน

นายสมพงษ์ เรียนไธสง
ครู คศ.3

นางสาวจิรารัตน์ ปันแก้ว

นงนุช อิ่มจิตอนุสรณ์
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางลำดวน สาสูงเนิน

นางปราณีต ภาคธูป
ครู คศ.3

นางจีรวัลย์ วรรณสอน
ครู คศ.3

นางคมขำ รัตนประทีป
ครู คศ.3

นางจินตนา ชมภูราษฎร์
ครู คศ.3

นางมาลี ธรรมเมือง
ครู คศ.3

นางพีรุดา ถิ่นหลวง
ครู คศ.3

นางสีดา ชุ่มเชื้อ
ครู คศ.3

นางไพรวัลย์ ชาญชัยวีระพันธุ์
ครู คศ.3

นางสาวนฤมล กันทะหงษ์
ครู คศ.2

นางคำมูล สายวัฒนา
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นายชัยวัฒน์ อินแสน
ครู คศ.3

นางวาสนา หงษ์ห้า
ครู คศ.3

นางสาวมลชยา กาศอินตา
ครู คศ.3

นายอรรถพงศ์ ใจดี

นางยุพิน อินภิบาล
ครู คศ.3

นางสาววิภาพรรณ ประกอบการ
ครู คศ.1

นางสุนิษา จินากุล
ครู คศ.3

นายชัยนาท กันทาแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวประภาพร มะละสาร
ครู คศ.2

นางระเบียบ อุตศรี
ครู คศ.3

นางศรีสกุล วิหก
ครู คศ.3

นางศิริพร สันคม
ครู คศ.3

นางสาวสาวิตรี วงศ์วาร
ครู คศ.3