ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
KMกลุ่มสาระฯภาษาไทย
การแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ได้ดำเนินการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา

โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

โดยทางโรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันและได้รับผลการแข่งขันดังนี้
 
   
 การแข่งขันการเขียนเรียงความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖

ได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ.   เด็กหญิงสิริรัตน์   มูลเกศ   ครูฝึกสอนคือ นางสาววิภาพรรณ   ประกอบการ

การแข่งขันการแต่งกลอนสี่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖

ได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ. เด็กหญิงกัญญารัตน์   สงสม   ครูฝึกสอนคือ นางสาวปรางค์ฉัตร   กาศวิบูลย์

การแข่งขันการคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓

ได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ. เด็กหญิงนภพร   บุตรชา   ครูฝึกสอนคือ นางสาวสุจิตรา   รัตนากรไพบูลย์

การแข่งขันการคัดลายมือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖

ได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ. เด็กหญิงพรทิพย์   สร้อยสาย   ครูฝึกสอนคือ นางคมขำ   รัตนประทีป