ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางมุยรีย์ อัฐวงศ์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/7

นางปราณีต ภาคธูป
ครู คศ.3

นางคำมูล สายวัฒนา
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะผู้บริหาร

นางวันรุณี อนุกูล

นางกาญจนา หลิมภาพันธ์

นางรำเพียร ขันแก้ว

นางสุรีรัตน์ ธรรมสรางกูล

นางวิมลรัตน์ เทพอำนวย
ครู คศ.3

นายสมพงษ์ เรียนไธสง
ครู คศ.3

นางลำดวน สาสูงเนิน

นายศุภการณ์ สว่างเมืองวรกุล

นางคมขำ รัตนประทีป
ครู คศ.3

นางจินตนา ชมภูราษฎร์
ครู คศ.3

นางมาลี ธรรมเมือง
ครู คศ.3

นางพีรุดา ถิ่นหลวง
ครู คศ.3

นางสีดา ชุ่มเชื้อ
ครู คศ.3

นางไพรวัลย์ ชาญชัยวีระพันธุ์
ครู คศ.3

นางสาวนฤมล กันทะหงษ์
ครู คศ.2

นางสาวสุจิตรา รัตนากรไพบูลย์

นางวาสนา หงษ์ห้า
ครู คศ.3

นางสาวมลชยา กาศอินตา
ครู คศ.3

นายอรรถพงศ์ ใจดี

นางยุพิน อินภิบาล
ครู คศ.3

นางสาววิภาพรรณ ประกอบการ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/7

นางสุนิษา จินากุล
ครู คศ.3

นายชัยนาท กันทาแก้ว
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวประภาพร มะละสาร
ครู คศ.2

นางสาวสุภมาส เรือนไชย

นางศรีสกุล วิหก
ครู คศ.3

นางศิริพร สันคม
ครู คศ.3

นางสาวสาวิตรี วงศ์วาร
ครู คศ.3

นางสาวจิรารัตน์ ปันแก้ว