ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งโรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) แต่งตั้งคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบภารกิจตามขอบข่ายการบริหาร และจัดการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 979.69 KB 254117
งานบริหารบุคคล
ประกาศเรื่องมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 9049
งานบริหารทั่วไป
สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์และป้องกัน COVID-19 โดย สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.85 KB 9047
ประกาศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.63 KB 59372
ประกาศ โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล) เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.05 KB 59346
แนวทางการดำเนินการจัดการเรียนสอนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.93 MB 72985
ประกาศโรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) เรื่อง การจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ตามโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 169.81 KB 77503
งานบริหารวิชาการ
เครื่องมือฯ การอ่านการเขียน ป.๑-๖ (พฤศจิกายน 2563) 80496
งานประกันคุณภาพ
ตัวอย่าง SAR 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 615 KB 254244
SAR. 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 612 KB 254252
งานนโยบายและแผน
แผนปฏิบัติการและโครงการ ระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 254170
แผนปฏิบัติการและโครงการ ระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 254224
แผนปฏิบัติการและโครงการ ประจำปีการศึกษา 2562 254252
แบบประเมินโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 31.76 KB 254344
รายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 88.86 KB 254306
บันทึกข้อความการรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 48 KB 254289
ปกการเขียนรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 254312
งานนิเทศและติดตามผล
ID plan 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 161.81 KB 254673
SARโรงเรียนปี2559
9.ประกาศกระทรวงและคณะกรรมการตรวจสอบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.18 KB 254228
7.บันทึกการให้ความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 164.76 KB 254231
งานบริหารงบประมาณ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนมีนาคม2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 54.02 KB 177
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนกุมภาพันธ์2564) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.62 MB 5572
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนมกราคม2564) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 5572
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนธันวาคม2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 52.9 KB 68492
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนพฤศจิกายน2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 50.61 KB 79350
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 45.74 KB 253701
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 514.21 KB 253717
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนกันยายน2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.53 KB 253923
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนสิงหาคม2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.17 KB 254049
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนกรกฎาคม2563) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 55.9 KB 254100
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนมิถุนายน2563) RAR Archive ขนาดไฟล์ 327.45 KB 254132
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนพฤษภาคม2563) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.3 MB 254126
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนเมษายน2563) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.72 MB 254098
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนมีนาคม2563) RAR Archive ขนาดไฟล์ 263.03 KB 254127
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนกุมภาพันธ์2563) RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.99 MB 254112
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนมกราคม2563) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.01 MB 254118
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนธันวาคม2562) ZIP Archive ขนาดไฟล์ 2.01 MB 254113
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนพฤศจิกายน2562) RAR Archive ขนาดไฟล์ 207.3 KB 254118
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนตุลาคม2562) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.16 MB 254122
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เดือนกันยายน2562) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.63 MB 254111
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนสิงหาคม2562) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.53 MB 254129
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ RAR Archive ขนาดไฟล์ 881.84 KB 254117
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนกรกฎาคมคม2562) RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.22 MB 254138
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนมิถุนายน2562) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.15 KB 254138
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนพฤษภาคม2562) RAR Archive ขนาดไฟล์ 3.09 MB 254133
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนเมษายน2562) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 56.07 KB 254137
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนมีนาคม 2562)" RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.39 MB 254130
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนกุมภาพันธ์ 2562)" RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.54 MB 254132
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนมกราคม 2562)" RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.3 MB 254168
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนธันวาคม 2561)" RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.31 MB 254141
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ "งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนโรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เดือนพฤศจิกายน 2561)" Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.36 MB 254186