ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน

ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม
   อนุบาลปีที่ 2 32 21 53
   อนุบาลปีที่ 3 28 24 52
รวมนักเรียนอนุบาล   60 45 105
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 73 96 169
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 105 94 199
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 80 102 182
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 98 111 209
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 89 121 210
   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 115 122 237
รวมนักเรียนประถมศึกษา   560 646 1,206
รวมนักเรียนทั้งหมด   620 691 1,311