ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
KMกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 6
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฏร์นุกูล) ได้จัดกิจกรรมตอบปัญหาภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ Thailand English Online Contest by EOL System (TEOC6) เพื่อคัดเลือกตัวแทนโรงเรียน จำนวน 2 ทีม เพื่อแข่งขันในระดับจังหวัดต่อไป เมื่อวันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2564 
ทีมที่ชนะได้แก่
ทีมที่ 1
1. เด็กหญิงมณีทิพย์เทวา ยวงใจ
2. เด็กชายกิตติพศ ล้อบุญยารักษ์
ทีมที่ 2
1. เด็กหญิงปริญชยา ปริญญาจารย์
2. เด็กชายพงศ์กรณ์ คำชื่น