ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
KMกลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
สถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
รับโล่รางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาประสบผลสำเร็จ  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ประจำปี  2562  ระดับดี
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)