ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางลำดวน สาสูงเนิน
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางอำภา สุทธจ้อย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวชนารัตน์ โชติชื่น
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางสาวสมจิตร เอื้ออรุณ

นางสาวฐิตาภา สายวงศ์
ครูพี่เลี้ยง