โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
39 ถนนราษฎร์ดำเนิน  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 511215 , 054 - 511101
ปฐมวัย

นางลำดวน สาสูงเนิน
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางอำภา สุทธจ้อย
ครูผู้ช่วย

นางสาวชนารัตน์ โชติชื่น

นางสาวสมจิตร เอื้ออรุณ

นางสาวฐิตาภา สายวงศ์
ครูพี่เลี้ยง