ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางลำดวน สาสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางไพลิน ดอกเข็ม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

ศศิพิมพ์ ขึมจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอำภา สุทธจ้อย
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

ชุติมา สุทธะตั้ง
ครูอัตราจ้าง

นางสาววนิดา สุทธเขต
ครูอัตราจ้าง

นางสาวปุณยาพร ฟองน้ำ
ครูอัตราจ้าง