ปฐมวัย

นางลำดวน สาสูงเนิน
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางอำภา สุทธจ้อย
ครูผู้ช่วย

นางสาวชนารัตน์ โชติชื่น

นางสาวสมจิตร เอื้ออรุณ

นางสาวฐิตาภา สายวงศ์
ครูพี่เลี้ยง