ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุภมาส เรือนไชย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุภาวดี กาวีวล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางยุพิน อินภิบาล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นายกิตติชัย กิตติสมร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายศุภการณ์ สว่างเมืองวรกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางศรัญญา ปัญญาส่อง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกัลยกร อิ่นคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นายอรรถพงศ์ ใจดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางทิพย์สุดา ใจปัญญา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

รุ่งอรุณ คงนุ่น
ครูอัตราจ้าง

จีรพรรณ เดชอุปการ
ครูอัตราจ้าง