ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุภมาส เรือนไชย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสุภาวดี กาวีวล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางยุพิน อินภิบาล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นายกิตติชัย กิตติสมร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นายศุภการณ์ สว่างเมืองวรกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวกัลยกร อิ่นคำ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางทิพย์สุดา ใจปัญญา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวณพิชญ์ กวางวิเศษ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางศรัญญา ปัญญาส่อง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายธีรพล ทรัพย์ทวี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวปวีณา สง่าศรี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

จีรพรรณ เดชอุปการ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5