โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
39 ถนนราษฎร์ดำเนิน  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 511215 , 054 - 511101
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุภมาส เรือนไชย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายชัยวัฒน์ อินแสน
ครู คศ.3

นางวิมลรัตน์ เทพอำนวย
ครู คศ.3

นางอนงวรรณ บรรเลง
ครู คศ.3

นางพีรุดา ถิ่นหลวง
ครู คศ.3

นางสุภาวดี กาวีวล
ครู คศ.3

นางยุพิน อินภิบาล
ครู คศ.3

นายกิตติชัย กิตติสมร
ครู คศ.2

นายศุภการณ์ สว่างเมืองวรกุล
ครู คศ.2

นางศรัญญา ปัญญาส่อง
ครู คศ.1

นางสาวกัลยกร อิ่นคำ
ครู คศ.1

นายอรรถพงศ์ ใจดี
ครู คศ.1

นายพนาสิทธิ์ พากเพียร