ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุภมาส เรือนไชย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางพีรุดา ถิ่นหลวง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางสุภาวดี กาวีวล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0

นางยุพิน อินภิบาล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นายกิตติชัย กิตติสมร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นายศุภการณ์ สว่างเมืองวรกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางศรัญญา ปัญญาส่อง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวกัลยกร อิ่นคำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นายอรรถพงศ์ ใจดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นายพนาสิทธิ์ พากเพียร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/0