กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุภมาส เรือนไชย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายชัยวัฒน์ อินแสน
ครู คศ.3

นางวิมลรัตน์ เทพอำนวย
ครู คศ.3

นางอนงวรรณ บรรเลง
ครู คศ.3

นางพีรุดา ถิ่นหลวง
ครู คศ.3

นางสุภาวดี กาวีวล
ครู คศ.3

นางยุพิน อินภิบาล
ครู คศ.3

นายกิตติชัย กิตติสมร
ครู คศ.2

นายศุภการณ์ สว่างเมืองวรกุล
ครู คศ.2

นางศรัญญา ปัญญาส่อง
ครู คศ.1

นางสาวกัลยกร อิ่นคำ
ครู คศ.1

นายอรรถพงศ์ ใจดี
ครู คศ.1

นายพนาสิทธิ์ พากเพียร