ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางนัทธียา ตันไชย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางมยุรีย์ อัฐวงศ์
ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางทัศนีย์ สินธุวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางศิริพร สันคม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นาย คมกริช ทรวงแก้ว
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวกันติยา ปัญญาสาร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวนิภาพร ส้มส้า
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3