กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวันรุณี อนุกูล
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางทัศนีย์ สินธุวงศ์
ครู คศ.3

นางคำมูล สายวัฒนา
ครู คศ.3

นางจินตนา ชมพูราษฏร์
ครู คศ.3

นางวิไลวรรณ ศรีเทพ
ครู คศ.3

นางศิริพร สันคม
ครู คศ.3

นางมยุรีย์ อัฐวงศ์
ครู คศ.4

นางสาวมยุรา ถือแก้ว

นางสาวอัจฉรา แอบแฝง