โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
39 ถนนราษฎร์ดำเนิน  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 511215 , 054 - 511101
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวันรุณี อนุกูล
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางทัศนีย์ สินธุวงศ์
ครู คศ.3

นางคำมูล สายวัฒนา
ครู คศ.3

นางจินตนา ชมพูราษฏร์
ครู คศ.3

นางวิไลวรรณ ศรีเทพ
ครู คศ.3

นางศิริพร สันคม
ครู คศ.3

นางมยุรีย์ อัฐวงศ์
ครู คศ.4

นางสาวมยุรา ถือแก้ว

นางสาวอัจฉรา แอบแฝง