ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวันรุณี อนุกูล
ครู คศ.4
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางทัศนีย์ สินธุวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางคำมูล สายวัฒนา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางจินตนา ชมพูราษฏร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/0

นางวิไลวรรณ ศรีเทพ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางศิริพร สันคม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/0

นางมยุรีย์ อัฐวงศ์
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0