ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวประภาพร มะละสาร
ครู คศ.2

นางไพรวัลย์ ชาญชัยวีระพันธุ์
ครู คศ.3

นางมาลี ธรรมเมือง
ครู คศ.3

นางสาวนฤมล กันทะหงษ์
ครู คศ.2

นางสาววาสนา สันป่าแก้ว

นางสาวนภาพร จางเมือง

นางสาวรุ่งนภา พะย๋า