ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัญฐนา กันทะหงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวประภาพร มะละสาร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นงนุช อื่มจิตอนุสรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางมาลี ธรรมเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

ธัญญภคนันท์ เวียงทอง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

เพ็ญพันธ์ จัตุรภัทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/6

จิราวรรณ พร้อมญาติ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

เสาวนา นันทะ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

ธัญญศิริ ทรัพย์ทวี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

อรวรรณ แสงวรรณดี
ครูอัตราจ้าง