ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกัญฐนา กันทะหงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางไพรวัลย์ ชาญชัยวีระพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางมาลี ธรรมเมือง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางนงนุช อื่มจิตอนุสรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางเพ็ญพันธ์ จัตุรภัทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางสาวนฤมล เหล่าเขตกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวประภาพร มะละสาร
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวจิราวรรณ พร้อมญาติ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางเสาวนา นันทะ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวธัญญภคนันท์ เวียงทอง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวธัญญศิริ ทรัพย์ทวี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4