ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวประภาพร มะละสาร
ครู คศ.2

นางมาลี ธรรมเมือง
ครู คศ.3

นางสาวนฤมล กันทะหงษ์
ครู คศ.2