กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนงลักษณ์ เอนกนันท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวประภาพร มะละสาร
ครู คศ.2

นางนงนุช อิ่มจิตอนุสรณ์
ครู คศ.3

นางไพรวัลย์ ชาญชัยวีระพันธุ์
ครู คศ.3

นางมาลี ธรรมเมือง
ครู คศ.3

นางมยุรี นาคมณี
ครู คศ.3

นางธิดารัตน์ โชติกยานนท์
ครู คศ.2

นางสาวนฤมล กันทะหงษ์
ครู คศ.2

นางสาววาสนา สันป่าแก้ว

นางสาวนภาพร จางเมือง

นางสาวรุ่งนภา พะย๋า