โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
39 ถนนราษฎร์ดำเนิน  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 511215 , 054 - 511101
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนงลักษณ์ เอนกนันท์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวประภาพร มะละสาร
ครู คศ.2

นางนงนุช อิ่มจิตอนุสรณ์
ครู คศ.3

นางไพรวัลย์ ชาญชัยวีระพันธุ์
ครู คศ.3

นางมาลี ธรรมเมือง
ครู คศ.3

นางมยุรี นาคมณี
ครู คศ.3

นางธิดารัตน์ โชติกยานนท์
ครู คศ.2

นางสาวนฤมล กันทะหงษ์
ครู คศ.2

นางสาววาสนา สันป่าแก้ว

นางสาวนภาพร จางเมือง

นางสาวรุ่งนภา พะย๋า