ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
KMกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
โรงเรียนสีเขียว
พิธีมอบป้ายโรงเรียนสีเขียว
ต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โรงเรียนวัดเมธังกราวาสฯ