โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
39 ถนนราษฎร์ดำเนิน  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 511215 , 054 - 511101
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายคฑาวุธ ฟ้าเลื่อน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางนัทธียา ตันไชย
ครู คศ.3

นางสาวพิมพา วงศ์หาญ
ครูผู้ช่วย

นางเกวลี พลอยประดิษฐ
ครูจ้างสอน

นายชาญณรงค์ ชัยชนะ
ครูจ้างสอน

นายเสาหฤทธิ์ โสภิตประภา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวเจษฎาภรณ์ ทองละมุล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวพิมพา วงศ์หาญ
ครูผู้ช่วย