กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายคฑาวุธ ฟ้าเลื่อน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางนัทธียา ตันไชย
ครู คศ.3

นางสาวพิมพา วงศ์หาญ
ครูผู้ช่วย

นางเกวลี พลอยประดิษฐ
ครูจ้างสอน

นายชาญณรงค์ ชัยชนะ
ครูจ้างสอน

นายเสาหฤทธิ์ โสภิตประภา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

นางสาวเจษฎาภรณ์ ทองละมุล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ