ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางนัทธียา ตันไชย
ครู คศ.3

นางสาวพิมพา วงศ์หาญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2