ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายคฑาวุธ ฟ้าเลื่อน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางนัทธียา ตันไชย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวพิมพา วงศ์หาญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางเกวลี พลอยประดิษฐ
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวณัฐนิช แก้วม่วง
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3