ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณรงค์ ด่านตระกูล
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวพิมพา วงศ์หาญ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นายกิตติชัย ดวงใจ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1