ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
โครงการห้องเรียนวิทย์-คณิต
โครงการห้องห้องพิเศษ
  ขอแสดงยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  การสอบแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติ พิชิตเหรียญทอง