กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกาญจนา หลิมภาพันธุ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวนุจรี ประพรง
ครูอัตราจ้าง

นายชูชัย ปาคา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธิดาวรรณ นิพันธกุศล
ครูจ้างสอน