โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
39 ถนนราษฎร์ดำเนิน  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 511215 , 054 - 511101
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางกาญจนา หลิมภาพันธุ์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุนิสา จินากุล

นางสาวนุจรี ประพรง
ครูอัตราจ้าง

นายชูชัย ปาคา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวธิดาวรรณ นิพันธกุศล
ครูจ้างสอน