ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายจุฑากร เคราะห์ดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นายชิษณุ สมบูรณ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6