ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวิชัด บางศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายณัฐนนท์ ภู่แดง

นายจุฑากร เคราะห์ดี

นางสาวณัฐสุดา ฟุ่นเต่ย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายชูชัย ปาคา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวธิดาวรรณ นิพันธกุศล
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5