ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรคุณภาพ เน้นคุณธรรม นำวิชาการ สานต่อศาสน์พระราชา พัฒนาสู่โลกศตวรรษที่ 21
 
ปรัชญา
ปัญญา หิ เสฎฐา

ผู้มีปัญญาเป็นผู้ประเสริฐสุด