ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวพิมพา วงศ์หาญ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0857117961
อีเมล์ : pimpar7961@gmail.com
ที่อยู่ :
58 ม.1 ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2547 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอก วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
18 มีนาคม 2559 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล