ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การวิจัยการพัฒนาทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/4 โดยใช้สื่อจากเว็บไซต์ www.code.org
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฐสุดา ฟุ่นเต่ย
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2564,13:10  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษของเด็กปฐมวัย โดยใช้เกมบิงโกภาพกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล 2ห้อง1โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
ชื่ออาจารย์ : นางลำดวน สาสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2563,09:23  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ห้องเรียนคุณภาพต้นแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง
ชื่ออาจารย์ : นางรำเพียร ขันแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 2563,21:42  อ่าน 443 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 เรื่อง โซ่อาหารและสายใยอาหาร โดยการสร้างสื่อการเรียนโซ่อาหารและสายใยอาหารภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางรำเพียร ขันแก้ว
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 01 ม.ค. 2563,21:22  อ่าน 292 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วิจัยในชั้นเรียนเรื่องการแก้ไขผลสัมฤทธิ์เรื่องการบวก ลบ คูณหาร ระคน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส (เทศรัฐราษฏร์นุกูล) โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวสุภมาส เรือนไชย
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2562,10:19  อ่าน 455 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วน วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกัลยกร อิ่นคำ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2562,10:16  อ่าน 195 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแก้ไขผลสัมฤทธิ์เรื่องการคูณจำนวนที่มีสองหลักกับจำนวนที่มีสองหลัก ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
ชื่ออาจารย์ : นางศรัญญา ปัญญาส่อง
ตำแหน่ง : ครู
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 2562,14:27  อ่าน 249 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการศึกษาการพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ชื่ออาจารย์ : นายกิตติชัย กิตติสมร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 2560,17:39  อ่าน 623 ครั้ง
รายละเอียด..