โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
39 ถนนราษฎร์ดำเนิน  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 511215 , 054 - 511101
KMอนุบาล(MEP)
KMอนุบาล
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) จัดกิจกรรมวันไห้ครูและวันลูกช้างกตัญญู

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560