โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
39 ถนนราษฎร์ดำเนิน  ตำบลในเวียง  อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
เบอร์โทรศัพท์ 054 - 511215 , 054 - 511101
KMอนุบาล(MEP)
KMอนุบาล
การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2560